Vapaehtoinen Irtisanoutuminen Irtisanomiskierroksella

Kun työpaikalla on ”irtisanomiskierros” meneillään, henkilön ei kannata itse irtisanoutua tyhjän päälle, olipa henkinen ilmapiiri kuinka vaikea tahansa. Työvoimatoimiston näkökulmasta olet itse irtisanoutunut ja se voi muodostua ongelmaksi monessakin mielessä. Tässä niistä muutamia:

Kannattaa varoa, jos työnantaja tarjoaa irtisanomisilmoituksen sijaan sopimusta, jossa irtisanomisperustetta ei ole mainittu tai sellaiseksi kirjataan työntekijän oma pyyntö. Tällöin  työntekijän irtisanoutuminen saattaa johtaa 90 päivän karenssin lisäksi työttömyysetuuden määrän vähenemiseen. Karenssin ajalta ei saa ansiopäivärahaa eikä sen ajalta kerry eläkkeeseen oikeuttavaa palkkaa tai etuutta.

Karenssilta voi toki välttyä, jos työvoimatoimikunnalle voi sopimuksen lisäksi toimittaa kirjallisia dokumentteja, joissa henkilö toisaalta voi osoittaa käyneensä työterveyshuollossa tai lääkärissä työskentelyolosuhteista johtuvista syistä ja toisaalta kiinnittäneensä työnantajan huomiota epäkohtiin.

Kun irtisanomisperuste muuten olisi työnantajasta johtuva (tuotannollinen tai taloudellinen) ja työntekijä itse irtisanoutuu, menettää hän oikeutensa ansiopäivärahan korotettuun ansio-osaan. Korotetun ansio-osan saamiseen vaaditaan 20 vuoden työssäolohistoria ja viiden vuoden kassajäsenyys.

Tämän lisäksi henkilö mahdollisesti saa hyväkseen lyhyemmän irtisanomisajan ja siis vähemmän irtisanomisajan palkkaa kuin hän työnantajalähtöisessä irtisanomisessa saisi. Myös työsuhteen kesto ja työssäolohistoria lyhenevät.

”Kultainen kädenpuristus” siirtää työttömyyskorvausta


Työnantajalta saatu taloudellinen etuus, joka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen työsuhteen päättymissopimukseen siirtää työttömyysetuuden saamista. Etuutta ei myönnetä ajalta, jolle taloudellinen etuus jaksotetaan. Jaksotus tehdään työsuhteen päättymisestä lukien henkilön viimeisimmästä työsuhteesta saaman palkan perusteella. Taloudellisen etuuden jaksottaminen siis siirtää päivärahan maksun aloittamista.

Tilanne voi muuttua, jos sopimuksessa on mainittu, että vahingonkorvausta on maksettu työsuhteen perusteettoman päättämisen vuoksi. Tällöin korvausta ei jaksoteta, mikäli sopimustaustasta käy ilmi, että korvauksen maksamiseen on perusteltu syy. Sopimuksen tulee siis olla riittävän yksilöity, jotta siitä käy ilmi mitä ja miksi on sovittu ylimääräisestä korvauksesta.

Minkälainen on hyvä erosopimus?


Hyvä työsuhteen päättämistä koskeva sopimus laaditaan kirjallisesti ja sen laatimisessa on mukana ammattiliiton asiamies/lakimies. Hyvässä sopimuksessa on:

    * mainittu irtisanomisen todellinen peruste
    * irtisanomisaika
    * työsuhteen päättymispäivä
    * yksilöity selvitys vielä pidettävistä vuosilomista
    * selvitys maksettavista palkoista, lomakorvauksista ja lomarahoista
    * mahdollisen vahingonkorvauksen peruste ja määrä.
    * Sopimukseen tulee myös kirjata, että sen voi esittää viranomaisille, mikäli se muutoin laadittaisiin luottamuksellisena.

Toki on selvää, että työnantaja ei ole halukas kirjaamaan sopimuksen perustetta, jos se on työnantajalle epäedullinen.

Etuus työttömyyskassasta


Työttömäksi jäävän jäsenen on ilmoittauduttava heti kokoaikaisen työn hakijaksi työvoimatoimistoon. Työvoimatoimistolle on esitettävä kaikki työsuhteen päättämiseen johtaneet seikat ja dokumentit.

Jos työsuhde ei ole päättynyt tavanomaisesti, asian käsittely voi kestää työvoimatoimikunnassa. Päivärahahakemus on työvoimaviranomaisten käsittelyn viivästymisestä huolimatta tehtävä kassalle kolmen kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta lukien, josta päivärahaa halutaan maksettavaksi.

Hakemukseen on liitettävä sopimus vahingonkorvauksesta tai ellei sopimusta ole, muu vastaava selvitys. Selvityksen puuttuessa kassa jaksottaa taloudellisen etuuden työttömyysturvalain säännösten mukaisesti.

Tämän artikkeli on kooste Erityiskoulutettujen työttömyyskassan Erkon johtajana  Eero T. Anttilan erinomaisesta tekstistä
 

Leave A Response