Opintovapaa irtisanoutumisen sijaan

Opintovapaa on järjestely, minkä tavoitteena on parantaa ja nostaa työelämässä olevan henkilöstön kouluttautumis – ja opiskelumahdollisuuksia. Mikäli harkitse juuri irtisanoutumista, kannattaa myös tutustua ensin opintovapaaseen. Saat työstä vapautusta ja voit opiskella jotain uutta. Ehkä haluat hakeutua uudelle alalle, jota voit opiskella opintovapaan aikana.

Itse järjestely eli opintovapaa perustuu opintovapaalakiin. Se koskee kaikkia, jotka ovat työ-ja virkasuhteessa tai vastaavassa palvelusuhteessa. Käytännössä opintovapaalla työntekijä on vielä palvelussuhteessa työantajaansa, vaikka onkin poissa työstä.

Opintovapaaoikeus

Sinulla on oikeus pitää opintovapaata jopa kaksi vuotta viiden vuoden aikana, mikäli työsuhteesi on kestänyt vähintään vuoden. Kolmen kuuakuden työsuhde oikeuttaa enintään viiden päivän opintovapaaseen. Vapaan voi käyttää suoraan kerralla tai useammassa jaksossa. Sen voi myös suunnitella niin, että osan päivästä pitää opintovapaata ja osan päivästä käy työssä.

Oppisopimuskoulutuksessa olevalla opiskelijalla ei ole oikeutta opintovapaaseen.

Mitä voit opiskella opintovapaan aikana

Opintovapaan aikana voi opiskella itse valitsemaa aihetta eli mitään pakkoa ei ole suorittaa työnantajan työnkuvaan liittyviä opintoja. Opintojen tulee kuitenkin kuulua julkisen valvonnan alaiseen kouluttautumiseen tai tietyissä tapauksissa ammattiyhdistyskoulutukseen tai maatatalousyrittäjille järjestettävään koulutukseen.

Opintojen tulisi sisältää opetuksen seuraamista, käytännön harjoittelu opintosuunnitelman mukaisesti sekä tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseen valmistautumista, kuitenkin enintään kymmenen työpäivää välittömästi ennen kunkin tutkinnon tai opinnäytteen suorittamista – päätoimista ohjattua itseopiskelua tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseksi -koetilaisuuteen osallistumista.

Opintovapaan hakeminen ja myöntäminen

Opintovapaa tulee aina hakea. Sinun työntekijän roolissa tulee ottaa vastuu sen hakemisesta. Kaikki yli viisi päivää kestävät opintovapaa tulee hakea kirjallisesti työnantajalta ja vähintään 45 päivää ennen opintojen alkua. Enintään viisi päivää kestävät opintovapaat voi hakea myös suullisesti ja viimeistään 15 päivää ennen opintojen alkamista, ellet ole sopinut työnantajan kanssa erilaista käsittelytapaa.

Opintovapaahakemuksessa on mainittava:

  • Milloin opinnot sekä opintovapaa alkaa ja päättyy sekä koulutuksen ja opiskelin muoto ja tavoite
  • Mikäli kyseessä on aikaisemmalla opintovapaalle aloitetun koulutuksen tai muun opiskelun valmiiksi saattaminen
  • Mikä on oppilaitois tai koulutuksen järjestäjä
  • Liite / maininta, mikäli opinnot ovat päätoimisesti itseopiskelua, ohjaavan henkilön ja sinun hyväksymä opintosuunnitelma, mistä löytyy tiedot aiotusta tutkinnosta tai opinnäytteestä sekä sen vaatimasta opiskeluajasta.

Voit ladata ilmaisen opintovapaa hakemusmallin sivuiltamme klikkaamalla tästä.

Muistuta työnantajaasi, että hänen tulee ilmoittaa kirjallisesti ratkaisustaa viimeistään 15 päivää ennen opintojen alkua, mikäli haet opintovapaa yli viideksi päiväksi. Alle viiden päivän vapaan päätöksestä tulee ilmoittaa viimeistään seitsemän päivää etukäteen.

Opintovapaan siirtäminen

Työnantajalla on mahdollisuus siirtää opintovapaa, mikäli se haittaa työntajan toimittaa merkittävästi. Vapaata voi kuitenkin siirtää enintään kuusi kuukautta yhdellä kerralla. Mikäli kyseessä harvemmin kuin joka kuudes kuukausi alkava koulutus, voi työnantajasi siirtää vapaasi alkua enintään seuraavan jakson alkamiseen asti.

Työantajasi voi myös siitä opintovapaa, kun sinun edellisestä opintovapaastasi on kulunut alle kuusi kuukautta, paitsi jos opintojen tarkoitus on päättää aloitetut opinnot.

Mikäli työnantajasi työllistää vähintään viisi työntekijää, voi hän siirtää opintovapaasi alkamista vain kaksi kertaa peräkkäin. Mikäli työntekijöitä on enintään neljä, voi työnantaja siirtää opintovapaan alkamista rajoittamattomasti, jos hänellä on tietysti hyvä syy eli vapaasta aiheutuu tuntuvaa haittaa.

Sinä voi työntekijän roolissa siirtää yli viiden päivän vapaan käyttämistä ellei se aiheuta työnantajallesi haittaa. Opintovapaan siirtoa voi hakea enintään vuodeksi kerrallaan ja siirtäminen pitää tehdä kirjallisesti. Myös haetun opintovapaan käyttämättä jättämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti ja vähintään kahta viikkoa ennen vapaan alkamista.

Opintovapaan keskeyttäminen

Mikäli sinulle on myönnetty opintovapaa yli 50 työpäiväksi, voi opinnot keskeyttää ja tehdä paluun työhön. Sitä lyhyempiä opintovapaita ei voi keskeyttää. Työntekijän tulee myös ilmoittaa vapaan keskeyttämisestä vähintään neljä viikkoa ennen kuin hänen olisi tarkoitus palata työhön.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta ottaa opintovapaalla olevaa työntekijää töihin ennen kuin mahdollisen sijaisen työsopimus päättyy tai se voidaan päättää laillisesti. Työnantajan kuitenkin tulee ilmoittaa työntekijälle vapaan keskeyttämisestä koskevasta ratkaisusta ja ajankohdasta milloin sinä voit palata töihin. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti.

Etuudet opintovapaan aikana

Opintovapaan aikana ei saada palkkaa. Silloin kuitenkin kertyy vuosilomaa, mutta enintään 30 opintovapaapäivältä lomanmääräytymisvuoden aikana. Lomat kertyvät vain, jos työntekijä palaa töihin välittömästi vapaan päättymisen jälkeen.

Opintovapaa voi vaikuttaa pienentävästi eläkkeen määrään, sillä siltä ajalta ei kerry palkkatuloja. Palkattomuus saattaa vaikuttaa mm. eläkkeeseen oikeuttavaan aikaan, eläkepalkkaan ja tulevan ajan säilymiseen.

Työnantajasi ei voi irtisanoa sinua siksi, että olisit hakenut tai pitänyt opintovapaata. Opintovapaa ei kuitenkaan ole este, jos irtisanomiselle on laillinen peruste. Tietysti opintovapaan aika voi myös irtisanoutua itse.

Toimeentulo opintovapaaalla

Sinulla on mahdollisesti oikeus taloudelliseen tukeen opintovapaalla suorittevien opintojen puitteissa. Koulutusrahasto tarjoaa ja myöntää aikuiskoulutustukea, minkä tarkoitus on tukea omaehtoista kouluttautumista. Voit myös hakea Kansaneläkelaitoksen takaamaa opintolainaa.

Voit myös hakea Kelasta valtion opintotukea eli opintorahaa ja asumislisää.

Leave A Response