Kuinka Vältät Karenssin Irtisanoutuessasi

Jos irtisanoudut työpaikastasi ilman pätevää syytä ja joudut työttömäksi, voi työvoimatoimikunta asettaa sinulle 90 päivän korvauksettoman määräajan eli karenssin työsuhteen päättymisestä lukien. Tärkeää on tietää kuinka toimia niin, että karenssilta välttyy.

Mikä on pätevä syy irtisanoutumiseen?

Työttömyysturvalain mukaan henkilöllä on pätevä syy erota työstään esimerkiksi jos hänellä on työsopimuslain tarkoittama työsuhteen purkuperuste tai työtä ei voida hänen työkykynsä perusteella pitää hänelle sopivana.

Purkuperusteella tarkoitetaan "jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa."

Henkilöllä voi olla myös muu pätevä syy, kuten se, että perhe muuttaa aviopuolison työn vuoksi toiselle paikkakunnalle työssäkäyntialueen ulkopuolelle. Oikeuskäytännössä päteviä syitä eivät ole olleet  lastenhoitovaikeudet, matkustusvaikeudet, työajan pituus tai vastaavat hankaluudet.

Usein henkilö irtisanoutuu pitkällisen harkinnan jälkeen, mutta kuitenkin impulsiivisesti ja seurauksista välittämättä. Tämä voi olla lyhytaikaisesti helpottavaa, mutta typerää pitemmällä tähtäimellä. Ajoittain tälläinen käytös voi ilmetä pitkäaikaisen epäasiallisen kohtelun seurauksena. Tästä johtuen henkilö on ehkä sairastunut psyykkisesti ja toisinaan myös fyysisesti, eikä jaksa pitää oikeuksistaan kiinni. Siitäkin huolimatta tilanteissa tulisi malttaa ja olla tarkkana.

Tukena hankalassa tilanteessa on uusi  työturvallisuuslaki (voimaan 1.1.2003), jonka  mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta sekä fyysisestä ja henkisestä terveydestä työssä. Säännöksiä löytyy mm. työn kuormittavuudesta ja häirinnästä. Työnantajalla on velvollisuus käytettävissään olevin keinoin ryhtyä toimenpiteisiin kuormitustekijöiden välttämiseksi ja vähentämiseksi.

Kertauksen vuoksi tässä vielä pätevät syyt, joilla vältät karenssin irtisanoutuessasi:

    1. Työsuhteen purkuperusteen hyödyntäminen
    2. Työtä ei voida pitää sopivana työntekijän työkykyyn nähden
    3. perhe muuttaa aviopuolison vuoksi toiselle paikkakunnalle ja kauas nykyisestä työpåaikasta

Leave A Response